Sygnaliści

Co to jest Sygnanet?

Platforma dedykowana dla Spółki umożliwiająca anonimowe kierowanie zgłoszeń przez zgłaszających
oraz ich przyjmowania i kierowania nimi przez Komisję znajdujący się pod adresem https://app.sygnanet.pl/GK_SuperDrobSA/pl

Kim jest Sygnalista?

Osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę  lub umowy cywilnoprawnej lub współpracująca
ze spółką, niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudnienia lub
współpracy, za pośrednictwem której Spółka prowadzi działalność,
dokonująca zgłoszenia w dobrej wierze.

Jaki jest cel platformy Sygnanet?

Ochrona tożsamości i ochrona prawna osób, które zgłaszają występujące w firmie nieprawidłowości. Dyrektywa o ochronie sygnalistów (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ) chroni Cię m.in. przed:

  • bezpodstawnym zakończeniem stosunku pracy, 
  • odmowie przedłużenia stosunku pracy lub blokowaniu możliwości zatrudnienia u innych pracodawców,
  • sabotowaniu ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

Jakie uchybienia można zgłaszać?

Możesz zgłaszać różne uchybienia, np. dotyczące: „zmów cenowych” (porozumienie przedsiębiorstw dotyczące poziomu cen, aby uniknąć wzajemnej konkurencji), sprawy pracownicze (dyskryminacja, mobbing), kradzież, przemoc (np. znęcanie, zastraszanie), wszelkie sprawy szkodzące reputacji firmy, nadużycie władzy, działania powodujące straty finansowe i inne.

Jak Sygnanet chroni Twoją tożsamość?

  • Wyznaczony w firmie odbiorca zgłoszeń przekazuje zwrotną wiadomość na serwer a nie do sygnalisty.
  • Wiadomość ta oznaczona jest identyfikatorem i hasłem, które zna tylko sygnalista i tylko on może ją odczytać z serwera.
  • Wiadomość zwrotna zawiera także automatyczne potwierdzenie odczytu (odszyfrowania) zgłoszenia przez wyznaczonego odbiorcę.
  • Na serwerze kasowane są ślady dostępu sygnalisty do serwera.

Wszelkie informacje dotyczące praw sygnalistów znajdują się w Procedurze dotyczącej
przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami
w SuperDrob S.A. dostępnej w Intranecie.