Polityka prywatności

Nasza firma dostosowała się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Nowe przepisy obowiązują od 25 maja 2018 roku.

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Co to oznacza dla Ciebie?

Najważniejsze, że nic nie musisz robić. Wszystkie zgody, które nam przekazałeś, są aktualne i obowiązują.
Wdrożyliśmy przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Twoje dane. Dzięki temu możesz korzystać z wielu nowych praw.

Na tej stronie znajdziesz praktyczne informacje o tym, jak chronimy Twoje dane, w krótkiej i przystępnej formie.

Prosimy, zapoznaj się z nimi.

RODO w skrócie

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych – Twoich praw i wolności, które wynikają z unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. W SuperDrob doceniamy, że europejski ustawodawca ujednolicił i zaktualizował przepisy chroniące dane osobowe. Dzięki temu wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których firmy i instytucje przetwarzają dane osobowe.

Podstawowe informacje o ochronie danych w Superdrob

Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych są przez cały czas dostępne dla naszych klientów na naszej stronie internetowej. Chętnie odpowiadamy również na wszystkie pytania zadawane przez klientów.

 1. Administratorem danych osobowych jest SuperDrob S.A. z siedzibą w Karczewie przy ulicy Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, (dalej: „Administrator”).
  Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

SuperDrob S.A.
Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
 • realizacji transakcji, umowy, zamówienia, dostawy;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produkowanych przez nas wyrobów co jest naszym obowiązkiem prawnym (wynikającym m.in. z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, jak również naszym usprawiedliwionym interesem;
 • rozpatrywania i dokumentowania spraw reklamacyjnych, co pozostaje w związku z realizacją zawartych umów oraz co jest naszym prawnie usprawiedliwionym interesem;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • prowadzenia analiz i statystyk;
 • archiwizacji (cele dowodowe);
 • obsługi korespondencji, komunikacji i obiegu dokumentów;
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • obsługi wewnętrznych spraw administracyjnych w ramach grupy kapitałowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 1. Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie?
  Przetwarzamy ogólne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę, której dane dotyczą. Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak:
 • dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, data urodzenia,
 • dane adresowe,
 • dane kontaktowe, np. adres e-mail, telefon,
 • dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport).

Dane osobowe możemy przetwarzać, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę;
 • realizujemy zawarte umowy między nami a osobą, której dane dotyczą lub podejmujemy działania na żądanie przed ich zawarciem;
 • realizujemy nasze obowiązki prawne – na tej podstawie przetwarzamy dane np. żeby zrealizować rozliczenia podatkowe;
 • wymaga tego nasz prawnie uzasadniony interes, czyli w sytuacjach gdy np. prowadzimy marketing bezpośredni produktów lub usług naszej firmy i podmiotów z naszej grupy kapitałowej, ustalamy oraz dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi, przygotowujemy statystyki i raporty, zapobiegamy i wykrywamy przestępstwa, dbamy o bezpieczeństwo.
 1. Jak długo przetwarzamy dane?
  Dane przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Konkretne okresy wskazujemy w dokumentacji, którą przekazujemy osobom, których dane dotyczą. Po osiągnięciu celu przetwarzania, usuwamy lub anonimizujemy dane. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
  Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • okres na jaki została udzielona zgoda,
 • okres na jaki została zawarta umowa lub jest realizowana współpraca,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.
 • okres wynikający z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości),
 1. Komu i w jakim celu możemy przekazywać dane klientów?

Dane osobowe przekazujemy: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Są to: podmioty z grupy kapitałowej i podmioty współpracujące, dostawcy usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty świadczące inne usługi powiązane z realizacją celów.

 1. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji.
 2. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 3. Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. Zasady przekazywania danych poza Polskę

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazanie takie może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celu w jakim przetwarzane są dane (w szczególności w celu wykonania umowy).

Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W jego skład wchodzą państwa Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein. W przypadku państw trzecich (spoza EOG), np. Tajlandii możemy przekazać dane osobowe, jeżeli gwarantują one przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce. W praktyce taką gwarancję daje uznanie tego kraju przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiednią ochronę.

Możemy przekazywać dane osobowe do innych państw trzecich, gdy w umowach z podmiotami z tych państw zawarliśmy specjalne rozwiązania, przewidziane przez prawo lub zatwierdzone przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych w Polsce lub gdy uzyskamy Twoją wyraźną i jednoznaczną zgodę na takie przekazanie.