Informacje prasowe

Polskie rolnictwo – wyniki badań (GUS)

Zapraszamy do analizy najważniejszych danych z polskiego rolnictwa.

Na podstawie: Obszary wiejskie w Polsce w 2018 r.*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY:

 • W 2018 r. w Polsce było 1,4 mln gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 16,4 mln ha stanowiącej 56,5% powierzchni obszarów wiejskich.
 • Obszary wiejskie w 2018 r. zajmowały 93% powierzchni kraju i były zamieszkiwane przez blisko 40% ludności Polski.
 • Spośród ogółu gospodarstw rolnych co drugie miało powierzchnię 1–5 ha.
 • Prognoza demograficzna wskazuje, że do 2030 r. na obszarach wiejskich nieznacznie wzrośnie liczba ludności – do poziomu 15,6 mln osób (tj. o 1,5% więcej niż w 2018 r.)
 • Mieszkańcy wsi, w porównaniu do mieszkańców miast, byli młodsi – mediana wieku wyniosła 39,1 wobec 42,1. Jednak w ostatnich latach występują niekorzystne trendy demograficzne. Pierwszy z nich to starzenie się społeczeństwa. Drugim znaczącym zjawiskiem był odpływ ludności z obszarów wiejskich – ubytek ludności na wsi występował głównie w województwach wschodniej Polski.
 • W 2018 r. na wsi w porównaniu z 2010 r. wystąpił większy niż w miastach wzrost dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwie domowym (odpowiednio 50,3%, wobec 38,6%), jednak nadal kształtował się on na poziomie niższym niż w miastach (1433 zł wobec 1860 zł).

 

DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY NA WSI (2018): 1433 zł 

RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY

 • W 2018 r. na obszarach wiejskich najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność przemysłową i budowlaną, prawie co trzeci pracujący na wsi był zatrudniony w podmiotach zajmujących się pozostałymi usługami, a co piąty w podmiotach zajmujących się handlem; naprawą pojazdów samochodowych; transportem i gospodarką magazynową; zakwaterowaniem i gastronomią; informacją i komunikacją. Osoby pracujące w podmiotach związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem stanowiły 4,2% ogółu pracujących i w porównaniu z 2009 r. ich odsetek zmniejszył się.

GEOGRAFIA

 • Gospodarstwa najmniejsze obszarowo charakterystyczne były dla województw południowo-wschodnich (małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego), a największe dla województw zlokalizowanych w północnej i północno-zachodniej części kraju (wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego). Natomiast w skali kraju największą produkcją rolniczą, zarówno roślinną jak i zwierzęcą, wyróżniały się województwa wielkopolskie i mazowieckie.
 • Liczba gospodarstw ekologicznych w porównaniu z 2010 r. zmniejszyła się, w efekcie tego w 2018 r. w Polsce funkcjonowało 19,2 tys. gospodarstw ekologicznych. Spośród nich 77,7% (14,9 tys.) posiadało certyfikat, a pozostałe 4,3 tys. znajdowało się w trakcie przestawiania na produkcję ekologiczną.

ŚRODKI NA ROLNICTWO

 • W ramach stosowanych w Polsce systemów wsparcia bezpośredniego, w Kampanii 2018 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła producentom rolnym 9,5 mld zł. Od uruchomienia PROW 2014-2020 do końca 2018 r. ze wsparcia w ramach Programu skorzystało 935,2 tys. beneficjentów, do których przekazano płatności w kwocie 16,5 mld zł.

WARTOŚĆ PKB Z ROLNICTWA, 2018 r. =  2,1%.

ROLNICTWO I WYNIK PKB

 • Udział rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w tworzeniu PKB w latach 2010–2018 utrzymywał się na bardzo zbliżonym poziomie. Najwyższe wartości (2,9%) osiągnął on w 2011 i 2013 roku. Z kolei w 2018 r. ukształtował się na najniższym poziomie z całego analizowanego okresu i wyniósł 2,1%.

W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych przypadało 42,3 szt. bydła (16,6 szt. krów), 80,6 szt. trzody chlewnej i 1242,1 szt. drobiu kurzego.

ILOŚĆ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

 • Spośród głównych zwierząt gospodarskich w 2018 r. gospodarstwa rolne utrzymywały 6,2 mln bydła (w tym 39,2% stanowiły krowy), 11,8 mln szt. trzody chlewnej i 182,2 mln szt. drobiu kurzego. W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych przypadało 42,3 szt. bydła (16,6 szt. krów), 80,6 szt. trzody chlewnej i 1242,1 szt. drobiu kurzego.
 • W 2018 r. 42,1% krajowej produkcji mięsa skupione było w 2 województwach, tj. wielkopolskim i mazowieckim. Także w województwach tych przypadała największa produkcja mięsa na 1 ha użytków rolnych, wynosząca w województwie wielkopolskim – 665,4 kg i mazowieckim – 536,7 kg.

 

Żródło:

*GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY (2020)

 • Urząd Statystyczny w Olsztynie, Ośrodek Badań Obszarów Wiejskich
 • Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Przestrzennych i Środowiska

 

Zobacz także:

Jakość polskiej żywności – informacje rządowe

Wspieraj krajowe rolnictwo PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE