Informacje prasowe

Kondycja polskiego rolnictwa, spożycie mięsa, eksport

„Rolnictwo w 2019”*

Na podstawie raportu z GUS, 2020

WAŻNE INFORMACJE Z MINIONEGO ROKU

• Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce było wolniejsze niż przed rokiem. Wzrost PKB wyniósł 4,1% (5,3% w 2018 r.). Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostawał popyt krajowy.
• Dochód przedsiębiorcy rolnego, w minionym roku, wyliczony na podstawie rachunków ekonomicznych rolnictwa (RER) był wyższy niż w roku poprzednim o 8,4% i wyniósł 44 217 złotych.
1,4 mln gospodarstw rolnych użytkowało 14,6 mln użytków rolnych i utrzymywało 9961,0 tys. sztuk dużych zwierząt gospodarskich.
• Powiatowe urzędy pracy wydały blisko 184 tys. pozwoleń na pracę sezonową, tj. o ponad 32% więcej niż przed rokiem
• Spożycie mięsa na 1 osobę w gospodarstwie domowym ogółem wyniosło w 2018 r. 62, 4 kg, zaś w 2019 61 kg. Jest to spadek o 2,24%. Dane nie obejmują spożycia w placówkach gastronomicznych.
• Spożycie drobiu na 1 osobę w Polsce ( wg Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej): w 2017 roku było to 27,6 kg rocznie, w 2018 – 27 kg, w 2019 – 27,5 kg.

NAWOŻENIE I GMO

• W przeliczeniu na 1 ha użytku rolnego zastosowano ponadto 23,4 kg nawozów fosforowych i 38,7 kg nawozów potasowych, tj. więcej niż przed rokiem odpowiednio 1,3% i 1,6%.
• W 2019 r. inspekcja przebadała 645 próbek żywności (wobec 695 w 2018 r.) w kierunku obecności GMO i zakwestionowano 1 próbkę. Do badań podobnie jak w poprzednich latach pobierano próbki z produktów potencjalnie mogących zawierać GMO,

JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI

• Poziom zanieczyszczenia produktów żywnościowych kształtował się w opisywanym roku na nadal niskim poziomie. Ze wszystkich rodzajów zanieczyszczeń we wszystkich pobranych próbkach najwięcej było zanieczyszczeń mikrobiologicznych (1,6%)
• Lęk nabywców przy zakupie żywności w obszarze pozostałości pestycydów zmniejszył się z blisko 80% w 2010 r. do 45% w 2019 roku. Może to świadczyć o rosnącej świadomości dotyczącej roli, jaką w produkcji żywności odgrywają środki ochrony roślin.

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

• W 2019 r. produkcja żywca rzeźnego, kształtowała się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (99,9%).
• Obserwowaliśmy niższą produkcje żywca wieprzowego (o 5,4%) oraz wołowego (o 1,1%) przy jednoczesnym wzroście produkcji żywca drobiowego (o 4,1%)
• Wartość sprzedanych pasz wyniosła 14126 mln zł i kształtowała się na poziomie roku poprzedniego (14132 mln zł).
Wielkość gospodarstw
Pomimo specjalizacji i koncentracji produkcji utrzymuje się duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Ponad połowę stanowią gospodarstwa najmniejsze, tj. o powierzchni użytków rolnych do 5 ha.

EKSPORT

• W strukturze wartości polskiego eksportu ogółem (wg nomenklatury SITC-systemu klasyfikacji towarów) eksport produktów rolno-spożywczych stanowił podobnie jak przed rokiem 12,8%
• Wartości importu 8,4% wobec 8,0% w 2018 r
• Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych osiągnęła 31,4 mld EUR i była wyższa o 5,8% niż przed rokiem, a wartość importu – 21,1 mld EUR – wyższa o 5,2%. Wymiana handlowa zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 10,3 mld EUR.

*Opracowali: IZ, PR na podstawie „Rolnictwo w 2019„, GUS, sierpień 2020

Pobierz pełen raport >>> „Rolnictwo w 2019