Ogłoszenia

SuperDrob w Goleniowie (Łozienica)

Data publikacji: 1 października 2019 r.

SuperDrob S.A. został właścicielem zakładu w Goleniowie.

Adres: Prosta 20, 72-100 Łozienica

Czytaj więcej: >>>

Połączenie SuperDrob S.A. z siedzibą w Karczewie z Integra sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie

Data publikacji: 2 stycznia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 2 stycznia 2019 r. dokonany został wpis połączenia SuperDrob S.A. (spółki przejmującej) z Integra sp. z o.o. (spółką przejmowaną). Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Integra sp. z o.o. na SuperDrob S.A. (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym, z dniem połączenia, tj.  2 stycznia 2019 roku, zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych SuperDrob S.A. stała się następcą prawnym i z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Integra sp. z o.o., w tym również wynikające z zawartych z Państwem umów.

Powyższa zmiana nie ma żadnego wpływu na ważność zawartych umów i nie wymaga podejmowania przez Państwa jakichkolwiek czynności.

Prosimy o odnotowanie powyższej zmiany w prowadzonych przez Państwa ewidencjach i rejestrach.

Ogłoszenie Planu Połączenia SuperDrob S.A. z siedzibą w Karczewie z Integra sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie

Data publikacji: 25 października 2018 r.

Zarząd Spółki SuperDrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Karczewie, ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, kapitał zakładowy 21 772 550 zł w całości opłacony, działając na podstawie art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 23 października 2018 roku Plan Połączenia SuperDrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Karczewie (Spółka Przejmująca) ze spółką Integra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karczewie (Spółka Przejmowana).

Plan połączenia w formacie pdf

Visit Us On TwitterVisit Us On Linkedin