Ogłoszenia

Ogłoszenie Planu Połączenia SuperDrob S.A. z siedzibą w Karczewie z Integra sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie

Zarząd Spółki SuperDrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Karczewie, ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053972, NIP 5320002463, kapitał zakładowy 21 772 550 zł w całości opłacony, działając na podstawie art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 23 października 2018 roku Plan Połączenia SuperDrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Karczewie (Spółka Przejmująca) ze spółką Integra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karczewie (Spółka Przejmowana).

Plan połączenia w formacie pdf

Data publikacji: 25 października 2018 r.